Pakistani Currency Note 5000 Zardari Tex


Zardar aik Azdaha Samp hay. Kha jay ga Ais Mulk ko aur ais Mulk ki Economy ko.